Aydınlatma Metni Ürün Veya Hizmet Alan Kişi

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
AJAN GRUP ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya
“Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel
Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda
açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

AJAN GRUP ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.
maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri
sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi
amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11.
maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli
Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: AJAN GRUP ŞİRKETLERİ;

1) AJAN ELEKTRONİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2) AJAN MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya AJAN GRUP ŞİRKETLERİ” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin
yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve
güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar
doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç, ve e” bendlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve
İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2.
fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda
öngürülen hallerde işlenecektir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme
Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası
kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet
verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde
işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, doğum tarihi,)

Müşteri İşlem: Kişinin fatura ve harcamalarına ilişkin filgilerin bulunduğu veri grubudur. (fatura/fiş
bilgileri , kredi kartı bilgileri , harcama bilgileri )

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta).

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart
bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu
veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Log kaydı).

Şirket Verisi: Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi).

Toplanan kişisel verileriniz;
• Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler,
tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve/veya Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve
hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından
yapılabilmesi,

• Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel
üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

• Kamera görüntülerinin depolanması, firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve
birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden
doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli
tedbirlerin alınabilmesi,

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

• Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline
ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel
bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin
memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet

ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle
irtibata geçebilmek,

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlardoğrultusunda;

-Ajan Grup Şirketleri bünyesinde yer alan şirketler,
-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
-Özel sigorta şirketleri, bankalar,
-Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
-Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
-Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
-Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz,
-Danışmanlar,
-İş ortakları,
-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş
birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve
Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan
veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine
ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan
amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri
uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin
saklama süresi aşağıda belirtilmektedir:

 

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ
Firma Muhasebe Süreçleri Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl
Sözleşmelerin Hazırlanması ve İfa Faaliyeti Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “10039 Sok. No:10 AOSBCigli/Izmir 35620 Türkiye” adresine yazılı olarak [email protected] e-posta adresine elektronik
ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme
Ajan Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır

Aydınlatma Metni Tedarikçi Yetkilisi Ajan Grup

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

AJAN GRUP ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya
“Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel
Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda
açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

AJAN GRUP ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.
maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri
sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi
amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11.
maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli
Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: AJAN GRUP ŞİRKETLERİ;
1) AJAN ELEKTRONİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2) AJAN MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya AJAN GRUP ŞİRKETLERİ” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin bağlı birimleri, Şirket
içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre
çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar
doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının
sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak
işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, doğum tarihi,)

Müşteri İşlem: Kişinin fatura ve harcamalarına ilişkin filgilerin bulunduğu veri grubudur. (fatura/fiş
bilgileri , kredi kartı bilgileri , harcama bilgileri )

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta).

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart
bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).

İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri
grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Log kaydı).

Şirket Verisi: Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi).

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

• Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların Şirket veya Şirkete
bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların
ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

• İlgili mevzuatlar uyarınca Şirketin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek
hizmetlerin ifası,

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine
getirilmesi,

• Anlaşmalı olunan bankalar, sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar
çerçevesinde sunulan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınması,

• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
• Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin
planlanması,

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının
yapılması amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

▪ İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ve ilgili sözleşmeler
kapsamında denetim firma ve kurumlarına,

▪ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak
hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

▪ Hukuk işlerinin takibi amacı ile avukatlık ortaklıklarına,
KVK Kanunu’nun 8.ve 9. maddesinde maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde
aktarılmaktadır

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firma’nın tabi
olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet
edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen
yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan
amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler dahilinde Firma uygulamaları uyarınca
işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı
bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilir, saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri
Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “10039 Sok. No:10 AOSBCigli/Izmir 35620 Türkiye” adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresine
elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı
düzenleme Ajan Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda
yapılmıştır.

Aydınlatma Metni İnternet Sitesi Ajan Grup

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Ajan Grup Şirketleri olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya
“Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız.
Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla
aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Ajan Grup Şirketleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.
maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi
uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,
bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme
süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf
şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için
yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: Ajan Grup Şirketleri;
1) AJAN ELEKTRONİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2) AJAN MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: 10039 Sok. No:10 AOSB- Cigli/Izmir 35620 Türkiye
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri,
sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan
yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve
güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında
tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan
amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza
şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “c, ç ve e ” bentlerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir
hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad)
İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (E-mail adresi)
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu
veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Log kaydı).

Toplanan kişisel verileriniz;
▪ Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar,
ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve Firmamıza bağlı Merkez ve
birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş
birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

▪ İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve
düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin
alınabilmesi,

▪ Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

▪ Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine
getirilmesi,

▪ Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin
kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu
hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi
geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda
kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

▪ Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi
yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim
kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

▪ Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari
tedbirlerin alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda
belirtilen amaçlar doğrultusunda;
• Ajan Grup Şirketleri bünyesinde yer alan şirketler,
• İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
• Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
• Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz
• Denetçiler
• İş ortakları

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet
verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal
mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.
Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler
esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde
açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve
ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte,
sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin
hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “10039 Sok. No:10 AOSBCigli/Izmir 35620 Türkiye“adresine yazılı olarak veya [email protected] posta adresine
elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı
düzenleme AJAN GRUP ŞİRKETLERİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda
yapılmıştır

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google